Etický kodex

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI RICH LIFE REALITY s.r.o.

 

Úvodní ustanovení

Etický kodex společnosti RICH LIFE REALITY s.r.o. (dále jen „společnost) upravuje etická pravidla chování  a jednání pracovníků i celé společnosti, a to uvnitř společnosti i ve vztahu ke klientům, obchodním partnerům a veřejnosti (dále jen „zákazník“).

Základní pravidla

Společnost nabízí a provádí pouze činnosti a služby v souladu se svými odbornými kompetencemi, znalostmi a zkušenostmi.

Pracovníci společnosti i externí spolupracovníci, kteří vystupují a jednají za společnost, případně kteří pro společnost dodavatelsky zajišťují práce a služby (dále jen „pracovník“), jsou povinní jednat v souladu s obecně platnými právními předpisy a vystupovat slušně, na vysoké odborné výši a objektivně.

Vztah k obchodním partnerům

Společnost plní své závazky ve stanovených lhůtách a to ve všech směrech.
Podání ruky a naše slovo má minimálně stejnou hodnotu jako sebelepší smlouva.
Veškeré spory s našimi klienty a obchodními partnery se snažíme v maximální míře vyřešit dohodou obou stran.
Dobré jméno společnosti je na prvním místě. Podle toho jednáme, chováme se a vystupujeme.

Vztah k zákazníkům

Společnost provádí, vyvíjí a zdokonaluje svou činnost tak, aby byly uspokojeny současné, budoucí i očekávané potřeby klientů. V této souvislosti pracovníci společnosti zejména:

  • dbají na udržení dobrého jména společnosti a jednají s klienty tak, aby byli vnímání jako součást celé společnosti,
  • respektují oprávněné zájmy a požadavky klientů, s klienty jednají vždy vstřícně, otevřeně, korektně, slušně a s náležitou odborností,
  • poskytují klientům úplné, pravdivé a srozumitelné informace, týkající se odborného vztahu společnosti k klientovi,
  • zachovávají mlčenlivost o záležitostech společnosti a jejich klientů, o nichž se dozvi při své pracovní činnosti,
  • nepřijímají od klientů či jiných subjektů finanční částky, cennosti či dary nad rámec stanovených a smluvně dohodnutých podmínek,
  • podání ruky a naše slovo má minimálně stejnou váhu jako sebelepší smlouva.

Vztah pracovníků ke společnosti

Pracovníci plní své pracovní povinnosti a zadané úkoly vždy odpovědně, svědomitě, kvalitně, včas a s náležitou odbornou péči.

Pracovníci jsou iniciativní a pracují vždy řádně podle svých sil, znalosti a schopnosti.

Pracovníci při svém vystupování a jednání hájí zájmy společnosti, prosazují její záměry, cíle, obchodní strategii a dbají na dobré jméno společnosti.

Pracovníci se vyvarují všech činnosti a osobních aktivit, které by byly v konfliktu se zájmy společnosti.

Své schopnosti, dovednosti a odbornost pracovníci soustavně rozvíjejí a zdokonalují.

Vybavení, pracovní pomůcky a nástroje, které jsou v majetku společnosti, užívají pracovníci výhradně k dosažení stanovených účelů a cílů, chrání je před zneužitím, poškozením, ztrátou, odcizením či zničením.

Vzájemné vztahy mezi pracovníky

Pracovníci mezi sebou aktivně a efektivně komunikují a spolupracují při řešení pracovních úkolů v zájmu celé společnosti.

Pracovníci se vzájemně informují o všem, co může mít vliv na kvalitu a úspěšnost každého jednotlivce i práce celého kolektivu.

Pracovníci respektují znalosti, zkušenosti a názory svých spolupracovníků. V případě rozdílnosti názorů tuto vyjadřují na vhodném místě a vhodným způsobem tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů společnosti.

Pracovníci upřednostňují systém týmové práce před separátním a individuálním řešením problematik.

Zásadami jednání mezi pracovníky musejí být kolegialita, slušnost a vzájemná tolerance.

Vztah společnosti k pracovníkům

Představitelé společnosti ve vztahu k pracovníkům jsou – jednatelé a obchodní ředitel společnosti, jakož i jednotliví vedoucí pracovníci společnosti v působivosti řízených organizačních celků. Představitelé společnosti ve vztahu k pracovníkům zejména:

  • vytvářejí příznivé pracovní podmínky a respektují oprávněné zájmy a požadavky pracovníků,
  • informují pracovníky o zaměření, cílech a strategii společnosti
  • řídí, kontrolují a pravidelně hodnotí pracovníky, jejich vztah k práci, pracovnímu kolektivu a jejich pracovní výsledky

Závěrečná ustanovení

Tento etický kodex je závazný pro všechny pracovníky a spolupracovníky společnosti.

Seznámení všech pracovníků společnosti s tímto etickým kodexem zajistí představitelé společnosti, a to včetně informací o nezbytnosti dodržování stanovených zásad a o možnostech důsledků v případě jejich porušování.