Ochrana osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů

1.   Klient („Zájemce“) svým vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluje
Společnosti svůj výslovný a bezvýhradní souhlas s tím, aby nakládala s jeho osobními
údaji, které uvedl, a aby tyto údaje dále zpracovávala a shromažďovala za účelem své
interní administrace, vyhodnocování své činností a dále pro evidenci všech smluvních
vztahů mezi Společností a Zájemce, a to po dobu nezbytnou k výkonu těchto činností v
souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Údaje z kontaktního
formuláře mohou být použity pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Společnosti.
Společnost prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly
shromážděny.

2.   Poskytnutí osobních údajů Zájemcem je dobrovolné. Zájemce je oprávněn na požádání
získat informace o zpracování osobních údajů, žádat o jejich opravu, o vysvětlení pro
případ rozporu zpracovávání s ochranou soukromého a osobního života Zájemce nebo se
zákonem a o odstranění tohoto závadného stavu. Zájemce je dále oprávněn odvolat svůj
souhlas se zpracováním osobních údajů. Zájemce bere na vědomí, že odvolání souhlasu
může znemožnit nebo omezit poskytování služeb ze strany Společnosti.

3.   Zájemce souhlasí se zasíláním informací týkajících se obchodních sdělení Společnosti a
společností s ní majetkově spjatých na elektronickou adresu a jiné kontaktní údaje
Zájemce v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, v platném znění.